ANBI en RSIN Stichting BEI

ANBI en RSIN Stichting BEI

Stichting BEI heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen.

Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede van ons werk.

 

De gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving dient te beschikken is hieronder overzichtelijk weergegeven.

Naam: Stichting Bijen Educatie, Informatie (Afgekort: Stichting BEI).

Fiscaal nummer of RSIN: 852212380

Stichting BEI is gevestigd op Adelstraat 51A, 4921 BP Made, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 56608462 ("Stichting BEI").

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter:                          De heer Jan Ligthart

Penningmeester:                 De heer Ron Ahrens

Secretaris:                          De heer Bjarne Kragh-Hansen 

Bestuurslid:                        De heer Joost Vermeulen

Bestuurslid:                       

Bestuurslid:                        

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig. Zij ontvangen geen beloning (onbezoldigd werk).

Werknemers: De stichting BEI heeft geen werknemers in dienst.

Inkomsten 2020

Inkomsten: 0
Donaties: € 615
Totaal: € 615

Uitgaven 2020

Algemene kosten: € 1363
Bankkosten: € 118
Saldo: € - 866
Totaal: € 615

Balans per 31 december 2020

Activa:
Bank: € 13 623
Kas: € 0
Totaal: € 13 623

Passiva: € 0
Eigen Vermogen: € 13 623
Totaal: € 13 623

Inkomsten 2021

Inkomsten: € 0
Donaties: € 213
Totaal: € 213

Uitgaven 2021

Algemene kosten: € 475
Bankkosten: € 118
Saldo: € -318
Totaal: € 213

Balans per 31 december 2021

Activa:
Bank: € 12785
Kas: € 0

Vooruitbetaalde kosten: € 458
Totaal: € 13243

Passiva: € 0
Eigen Vermogen: € 13243
Totaal: € 13243

Inkomsten 2022

Inkomsten: € 1500
Donaties: € 2959
Totaal: € 4459

Uitgaven 2022

Algemene kosten: € 2717
Bankkosten: € 123
Saldo: € 1619
Totaal: € 4459

Balans per 31 december 2022

Activa:

Participatie Ooit aan de Amer: €  3000 
Bank: € 11791
Kas: € 0
Totaal: € 14791

Passiva: € 0
Eigen Vermogen: € 14791
Totaal: € 14791

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

Beleidsplan Stichting BEI voor de periode 01-01-2023 tot 01-01-2025

1.     Missie

De aanleiding voor de oprichting en totstandkoming van de stichting zijn de grote zorgen die er bestaan over het voortbestaan van bestuivende insecten in het algemeen en van (honing)bijen in het bijzonder.

1.2     Doelstelling

De stichting “BEI” heeft als doel de kennis over bestuivende insecten in het algemeen en van de (honing)bijen in het bijzonder bij kinderen en volwassenen, te bevorderen en te vergroten. Voorts stelt zij zich ten doel de biodiversiteit en broedgelegenheden voor solitaire bijen/insecten te verbeteren. De Stichting “BEI” heeft geen winstoogmerk en is voor de realisering van de gestelde doelen en de continuïteit van haar activiteiten financieel afhankelijk van donaties en cursusgelden en voor wat de praktische kant betreft van steun en hulp van vrijwilligers en/of sympathisanten.

1.3     Strategie

 • Stichting “BEI” tracht haar doel te bereiken door o.a.Het organiseren van lessen, workshops, voorlichtingsdagen op scholen, bij de buitenschoolse opvang en verenigingen, excursies voor scholen en verenigingen, bedrijven en particulieren.
 • De promotie van een duurzame manier van imkeren.
 • Het organiseren en/of steunen van projecten die tot doel hebben de biodiversiteit en broedgelegenheid voor solitaire bijen te verbeteren en het houden van honingbijen te bevorderen.
 • De Stichting wil aanvullend werken bij de activiteiten van bestaande organisaties en zal in voorkomende gevallen bereid zijn tot samenwerking.

2.      Activiteiten van de organisatie

Het voornemen is om in 2023 tot en met 2024 de volgende activiteiten te continueren dan wel op te starten.

 • St bei heeft als doel het toeleggen op educatie door het verder ontwikkelen van leskisten over honingbijen, hommels en wespen.
 • Deel te nemen aan activiteiten waar uitleg en informatie wordt gegeven over wilde bijen, wespen en hommels.
 • Bei schenkt een boom aan een inwoner van Drimmelen die zich in het bijzonder voor de natuur heeft ingezet.
 • Het inrichten van Ooit aan de Amer met bloemen en planten zodanig dat het als voorbeeld dient voor een bij-vriendelijke biotoop voor insecten in het algemeen en bijen in het bijzonder.
 • Adviseren inzake bij-vriendelijke beplanting in het Boer burger Bos in de Zandstraat in Hooge Zwaluwe.
 • Bezoek aan en voorlichting op scholen.
 • Informatie verstrekken aan gemeenten en in het bijzonder de gemeente Drimmelen gericht op de inbedding in het integrale groenbeleid van maatregelen gericht op het verbeteren van de biodiversiteit en broedgelegenheid voor solitaire bijen alsmede monitoring van het groenbeleid en de uitvoering daarvan in relatie tot deze aspecten.
 • De Stichting BEI is alert op ontwikkelingen in Drimmelen welke niet bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit of voor de leefomgeving van solitaire bijen en insecten in het algemeen. Zij neemt uit eigener beweging dan wel op verzoek de nodige initiatieven om aantasting van biodiversiteit of leefomgeving van solitaire bijen/ insecten tegen te gaan.
 • Medewerking verlenen bij deelname aan festiviteiten in de gemeente Drimmelen.
 • Ondersteuning (beginnende) imkers.
 • Het bevorderen van de totstandkoming van gemeentelijk (Drimmelen) beleid (omgevingsvergunning?) inzake de plaatsing van bijenkasten in de Biesbosch.
 • De Stichting BEI streeft naar betrokkenheid bij de plannen van de gemeente Drimmelen n.a.v. de ondertekening van de gemeente van het Bijenconvenant WestBrabant.
 • Het in samenwerking met de gemeente Drimmelen adviseren, ondersteunen en/of organiseren inzake de locatiekeuze en de aanleg van bijenlinten.